top of page

Kraft och distribution

ELKRAFTPROJEKTERING:

Granlund PowerLink utför projektering av allehanda elkraftanläggningar huvudsakligen vid mellanspänning (12‑36 kV) samt lågspänning 0,4‑0,69 kV.

 

Vi hjälper Er med projektering av ställverk, UPS och reservkraft. 

Vi arbetar med att ta fram dokumentation på ställverk och huvudledningar.

Vi gör detaljerade beräkningar och analyser för att säkerställa funktion och säkerhet både för person, egendom och drift.

 

Vi utför dokumentationsarbete, omstrukturering av huvudledningar för debiteringsmätning, ny och ombyggnad av ställverk och eldistribution inom fastigheten.

Vi utför även Statusbesiktningar och periodisk kontroll av lågspänningsställverk och elkraftdistribution inom fastigheten, se mer under Statusbesiktningar.

 

Granlund PowerLink kan hjälpa Er i ett tidigt stadium med upprättande av beslutsunderlag omfattande schemaritningar, uppställningsritningar samt kostnadsuppskattningar vilka kan ligga till grund för en investeringskalkyl.

 • Kabeldimensionering – Rätt kabel på rätt sätt
   

 • Avsäkringsdimensionering – Din säkerhet om något händer
   

 • Selektivitetsanalys – Rätt säkring när fel uppstår, låt inte andra sota för fel som uppstår
   

 • Mätsystem för debitering – Låt nätägaren ta administrationen av elräkningen

Sahkosuunnittelu_rgb_orange.png
BESIKTNINGAR:

Granlund PowerLink utför Entreprenad- och Garantibesiktningar, samt Status- och Investeringsbesiktningar samt periodisk kontroll .inom elkraftanläggningar för mellanspänning och lågspänning.
 

 • Entreprenad- och Garantibesiktningar: Granlund PowerLink genomför Entreprenad- och Garantibesiktningar. Vi bistår även under hela bygg- och projekttiden med kontrolluppdrag av installationsarbeten. Vi granskar upprättade handlingar, kontrollerar och analyserar tekniska lösningar och funktionskrav för att säkerställa kontraktskrav eller att önskad funktion på anläggningen uppnås
   

 • Status- och Investeringsbesiktningar: Vi hjälper dig få förståelse för din elanläggning. Vi utför en syn av din anläggning och upprättar en rapport baserad på dina behov. Vi hjälper dig med råd och handlingsplaner för att åtgärda de eventuella bristerna vi skulle upptäcka vid en sådan syn. Vid en Investeringsbesiktning hjälper vi dig med vilken potential anläggningen har, vad du kan använda den till och vilka åtgärder du behöver investera i för att öka livslängd eller ändra användningsområde
   

 • Periodisk kontroll: Vilket normalt utförs till elnätägare kontrolleras även elkraftanläggningens allmänna status utöver det generella kontrollprogrammets förutbestämda punkter

MÄTNINGAR:

Granlund PowerLink utför mätningar inom elkraftanläggningar.
 

 • Elkrafttekniska mätningar: Granlund PowerLink utför mätningar inom elkraftanläggningar, el- och belysning. Vi genomför mätningar avseende elkvalitet, elmiljö samt energiförbrukning. Vi mäter anläggningar under en längre tid för att kartlägga förbrukningstoppar och för att hitta energibovar. Resultaten av mätningarna rapporterar vi skriftligt med teknisk komplexitet anpassad till läsaren och ändamålet. Vi bistår även med analyser och handlingsplaner baserade på mätresultaten. Läs mer om Belysningsmätningar
   

 • Elmiljö mätningar: Granlund PowerLink utför mätningar av lågfrekvent magnetfält och elektriska fält från elkraftanläggningar. Resultat av utförda mätningar sammanställs i rapport med förslag till åtgärd där uppmätta mätvärden överskrider praxis, norm eller kundens kravställning avseende elmiljö
   

 • Felsökningsmätning: Granlund PowerLink utför mätningar inom anläggningar i syfte att lokalisera fel och brister samt orsak. Som exempel på denna typ av mätning kan nämnas signalanläggning för spårbunden trafik

SELEKTIVITETSPLAN:

Granlund PowerLink utför selektivitetsplaner.
 

 • Granlund Stockholm AB utför arbeten såsom upprättande av selektivplan för elkraftanläggning i syfte att erhålla önskad selektivitet inom elkraftanläggningen och verifiera att valda elförband uppfyller ställda krav avseende kortslutningshållfasthet och överföringsförmåga
   

 • Strömtidskurvor presenteras med inställningsvärden för reläskydd / överströmsskydd och kortslutningstålighet för valda elförband
   

 • Tabeller med inställningsvärden för reläskydd / överströmsskydd presenteras tillsammans med fabrikat och typ av reläskydd / överströmsskydd
   

 • Enlinjescheman presenteras för elkraftanläggningen med uppgifter om kortslutningsström i varje punkt i elnätet.

LASTFLÖDE:

Granlund PowerLink utför lastflödesanalyser.
 

 • Granlund utför arbeten såsom lastflödesanalys för elkraftanläggning i syfte att verifiera att erforderlig överföringsförmåga finns i respektive del av elkraftanläggningen. Vid studie av lastflöden utförs även analys av spänningsfall inom anläggningen i syfte att verifiera att elkraftanläggningen uppfyller ställda krav
   

 • Beräknade belastningar och spänningsfall i elkraftanläggning presenteras på enlinjeschema
   

 • Lindningsomkopplarlägen för transformatorer presenteras på enlinjeschema
   

 • Tabeller med beräknad belastning samt spänningsfall redovisas för varje del av elkraftanläggningen

Kontaktperson
Björn Sundell
bjorn.sundell@ecokonsult.se
0708-52 64 36

bottom of page