top of page

Vår arbetsmetodik

Om Granlund Stockholm AB

Om ni har modet och viljan att gå er egen väg och bygga fastigheter som ni tror på, då gör ni klokt i att anlita oss som er samarbetspartner. Vi tillhandahåller våra erfarenheter och kompetenser så att ni kan säkerställa ett lyckat projekt. När investeringsbeslut väl är fattat kan vi ta det fulla ansvaret för programbeskrivning framtill färdigprojektering och uppföljning under byggprocessen om så önskas.

 

Vi tillhandahåller de resurser som krävs för att kontrollera och samordna uppdraget fram till färdig byggnad och överlämnande. Tillsammans med er kartlägger vi uppdragets specifika behov och presenterar underlag för de vägval och beslut som fortlöpande måste tas i uppdragets olika skeden.

 

Vi säkerställer resurser och kompetens genom noggranna val av uppdragsansvarig och övriga ansvariga med stor erfarenhet och kunskap från problematik och projekteringsarbete inom likartade projekt.

 

Vi skapar personligt engagemang genom kontinuerlig information till alla berörda om projektet, projekteringsarbetet och hur vi ligger till jämfört med tidplan och ekonomi. Alla medarbetare i uppdraget har sitt eget ansvarsområde att bevaka och följa upp. Med den öppenheten når vi personligt engagemang, som i kombination med kompetens och erfarenhet är grund för Granlunds verksamhet och en förutsättning för gemensam framgång.

 

Granlund är ett modernt och flexibelt företag med entreprenörsanda som snabbt kan ställa om och anpassa sig till er organisation och just era önskemål. Vi är inte rädda för att tillsammans med er testa nya grepp för att nå målen.

 

Granlund är helt oberoende i förhållande till leverantörer och lösningar. Som oberoende konsulter ser vi främst till era intressen. Vi är inte beroende av tillverkare, leverantörer, entreprenörer eller distributörer och vi är inte återförsäljare av produkter. Som oberoende rådgivare skapar vi unika lösningar åt varje enskild kund och vi strävar efter högsta kvalitet för att uppnå kundens vision i varje projekt.

Så här jobbar vi på Granlund

Arbetsmetodiken anpassas till uppdragets storlek och omfattning, men ser i stora drag likartad ut. Tillsammans med kunden identifierar vi produkten med avseende på funktioner, flexibilitet, kostnadsramar och kvalitetsnivå. Efter att vi genomfört program/ramhandling presenterar vi innehållet i handlingen för kunden. Eventuella synpunkter arbetas in i handlingen innan fastställande.

 

Systemval utvärderas och bedöms för att sedan presenteras för kunden innan slutgiltiga val görs. Interna konstruktionsgenomgångar som består i att en eller flera deltagare får systemvalen presenterade för sig genomförs i god tid innan handlingen färdigställs. Vid stora systemval kan även externdeltagare från kolleger i branschen vara aktuellt vid konstruktionsgenomgång för att säkerställa riktigheten i systemvalen. Presentationen av systemvalen anpassas layoutmässigt beroende på mottagarens bakgrund för att öka förståelsen av handlingen. Överslagskalkyler kan utföras för att få en indikation om kostnaden för olika alternativ.

 

Bygghandlingar utarbetas med kravställande dokument som utgångspunkt. Tider, ekonomi och resurser stäms av kontinuerligt och eventuella justeringar rapporteras fortlöpande till kunden. Interngranskning genomförs alltid innan handlingar lämnar Granlund. Ekonomirapportering med uppföljning och eventuella riktkostnadsjusteringar redovisas senast vid fakturering.

bottom of page